Agenda ALV:

 1. Opening (17:00 uur)
 2. Mededeling
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken t.b.v. de ALV
 5. Inventarisatie rondvragen
 6. Goedkeuring notulen ALV 11-3-2023
 7. Algemeen jaarverslag 2023, inclusief jaarverslagen commissies
 8. Financieel verslag 2023
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 11. Plannen en begroting 2024
 12. Bestuurswisseling
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Opvragen stukken ALV
Het jaarverslag 2023, het financieel verslag 2023 en de notulen van de ALV van 11-3-2023 zijn voor leden van TCS op te vragen bij de secretaris via secretaris@tcsprenkelaar.nl

We hopen jullie zaterdag 9 maart te zien op de ALV en tijdens de opening van ons nieuwe clubhuis!

Het bestuur van TC Sprenkelaar:

Albert Blikman Voorzitter
Theo Willem Hulshorst Penningmeester
Marieke Oosterhof Secretaris
Astrid Veldhuis Kandidaat secretaris
Petra de Jager Bestuurslid
Anouk ten Arve Bestuurslid